20.09.2012. with Gleb Uspensky & Elena Evstropova, Kemerovo. Photo by Aksinya NaumovaNo comments: